Cập nhật lịch học lớp Blended Learning tiếng Anh kỳ 20192

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ Trao đổi Học thuật (CLA) thông báo một số thay đổi về lịch học chính thức trên lớp của các lớp Blended Learning như sau:

1. Kế hoạch học tập:

  • Tuần 25 (từ 10/2/2020): Tự học online các Unit 0, Unit 1 & dự buổi hướng dẫn học online
  • Tuần 26, 27 (từ 17/2 đến 29/2/2020): Làm bài kiểm tra đầu vào trên tài khoản học.
  • Tuần 27 (từ 24/2/2020): Học chính thức trên lớp
  • Tuần 31 (từ 23/3/2020): Thi giữa kỳ
  • Tuần 42 (từ 08/6/2020): Thi kiểm tra cuối kỳ

Sinh viên nhận thông tin tài khoản học online và tài liệu hướng dẫn qua email và học online tại: http://toeic.smartcom.vn/.

2. Hỗ trợ lớp học online: Công ty Smartcom

3. Hỗ trợ lớp học chính thức: Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi Học thuật CLA